1. Kup (Braunschwarzgurt)

 

Vorrausetzungen

Anzahl der Übungsstunden:  80
 

Stellungen

chon chin sgi hute sgi
oebal sgi dyi bal sgi
 
Wiederholungen
Kombinationen 7. – 2. Kup
 

Grundtechniken

nak bob ap chagi                    - (apro, hute, uro, charo)

nak bob yob chagi                  - (apro, hute, uro, charo)
nak bob dolyo chag                - (apro, hute, uro, charo)
nak bob dolyo kumchi chagi -(apro, hute, uro, charo)
 
we sok de makki   ne sok de makki
we sok de makki ap huriki we sok de makki dyi huriki
ne sok de makki ap huriki ne sok de makki dyi huriki
we (ne)  sok de baba ap chagi  we (ne) sok de baba yob chagi
we (ne) sok de baba dolyo chagi      we (ne) sok de baba dolyo kumchi chagi
we sok de neryo chagi  ne sok de neryo chagi
 
oebal sa bang chagi  
dolmyo oebal ap chagi  dolmyo oebal yob chagi
dolmyo oebal dolyo chagi  dolmyo oebal dolyo kumchi chagi
 
i/ssang/yang kwon (su) kurâ(kuro) chikki
 

Kombinationen

 
Hyong

hyong su mu

hyong su mu  il
hyong su mu i hyong su mu sam
hyong su mu sa hyong sibsa
   
Il bo de ryen
   
De ryen do 4 unbewaffnete Angreifer
   
De ryen sul 2 bewaffnete Angreifer
   
Gokkis

i/ssang/yang su chorki mok pal 

anso kisul (kongyok, makki)
   
Kekpa